Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh

Có một người vẫn luôn dõi theo và chờ đợi anh