Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời

Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời