Có phải đoan chính là nói không với “Sex trước hôn nhân”?

Có phải đoan chính là nói không với “Sex trước hôn nhân”?

Có phải đoan chính là nói không với “Sex trước hôn nhân”?

Có phải đoan chính là nói không với “Sex trước hôn nhân”?