Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi

Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi

Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi

Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi