Đã bao giờ anh sợ mất em

Đã bao giờ anh sợ mất em

Đã bao giờ anh sợ mất em

Đã bao giờ anh sợ mất em