Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định

Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định

Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định

Duyên phận do trời định, hạnh phúc do người định