Em chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc để anh lo

Em chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc để anh lo

Em chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc để anh lo

Em chỉ cần yêu thôi, hạnh phúc để anh lo