Em là đàn bà, anh có cưới không?

Em là đàn bà, anh có cưới không?

Em là đàn bà, anh có cưới không?

Em là đàn bà, anh có cưới không?

Em là đàn bà, anh có cưới không?