Hãy cứ yêu nhau đậm sâu tình sẽ khắc dài lâu

Hãy cứ yêu nhau đậm sâu tình sẽ khắc dài lâu

Hãy cứ yêu nhau đậm sâu tình sẽ khắc dài lâu

Hãy cứ yêu nhau đậm sâu tình sẽ khắc dài lâu