Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu

Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu

Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu

Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu