Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?

Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?

Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?