Nếu được chọn lại em sẽ vẫn yêu anh

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn yêu anh

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn yêu anh

Nếu được chọn lại em sẽ vẫn yêu anh