Phụ nữ là để yêu không phải để hiểu

Phụ nữ là để yêu không phải để hiểu

Phụ nữ để yêu không phải để hiểu
Phụ nữ để yêu không phải để hiểu