Tháng Chín đi rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương?

Tháng Chín đi rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương?

Tháng Chín đi rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương?

Tháng Chín đi rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương?