Trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng

Trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng

Trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng

Trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng

Trong tình yêu mọi sự so sánh đều là khập khiễng