Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời

Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời

Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời

Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời