Vì em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp

Vì em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp

Vì em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp

em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp

Vì em yêu anh và vì tình yêu rất đẹp