Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau

Vì là người đến sau, mãi mãi cũng chỉ là người đến sau