Có bao nhiêu người đang yêu thầm bạn

Có bao nhiêu người đang yêu thầm bạn

Có bao nhiêu người đang yêu thầm bạn?