[Ielts Highscore Vocabulary] Chủ đề: Gia đình

0
955

Dưới đây là danh sách các từ vựng và cấu trúc sử dụng để nói về chủ đề gia đình trong bài thi IELTS.

ielts-highscore-vocabulary-family

QUY MÔ GIA ĐÌNH
Close-knit family: Gia đình thân thiết
Immediate family: Gia đình ruột thịt (không kể họ hàng)
Extended family: Đại gia đình (bao gồm cô dì chú bác)
Adoptive family: Gia đình có nhận con nuôi
Nuclear family: Gia đình gồm bố mẹ và con (gia đình hạt nhân)

CẤU TRÚC
Quy mô gia đình lớn (> 4 người): Well, we’re a big family actually. I’ve got (2,3,4) siblings.
Quy mô gia đình nhỏ (4 người): Well, my family consists of my mother, father and my little sister.
Gia đình con một: Well, I’m currently living with my family. So there are three of us in the family: My father, my mother and I. As the only child, I think I might have closer relationship with my parents than some other children do.

VAI TRÒ
(1) Nếu là con cả: I’m the oldest and I have one/two younger brother(s)/sister(s)
(2) Nếu là con thứ: I’m the middle child out of three (four, five).
(3) Nếu là con út: I’m the youngest of the family.

MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH
Separated/Divorced: Ly dị
Step-father/mother/sister/brother: Bố dượng/mẹ kế/anh (em) dượng/chị (em) kế
Half-brother/sister: Anh chị em cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha)
Mother/Father-in-law: Bố mẹ vợ (chồng)
Be close to: thân thiết với
Get on/along well with: Quan hệ tốt với
Admire/look up to: Ngưỡng mộ
Rely on/depend on: Trông cậy vào
Look after/take care of: Chăm sóc
Bring up/raise: Nuôi nấng
Age difference: khác biệt tuổi tác

THÀNH NGỮ/IDIOMS VỀ GIA ĐÌNH
Flesh and blood: Máu mủ ruột già
While she’s not my fresh and blood, she really is like a sister to me

Two peas in pod: ngoại hình giống nhau như hai giọt nước hoặc có ý kiến, quan điểm giống nhau về một vấn đề nào đó
We’re like two peas in a pod – our tastes are exactly the same

Blood is thicker than water: một giọt máu đào hơn ao nước lã
When anyone in our family has got a problem, we all help out. Nothing’s much trouble because after all blood is thicker than water.

Written by Kiên Trần