Để bài viết tiếng Anh bớt nhàm chán

0
124

Để bài viết tiếng Anh bớt nhàm chán – Sử dụng các mẫu câu khác nhau để diễn đạt cùng một ý khi viết tiếng Anh là cách để bài viết của chúng ta chuyên nghiêp, đa dạng, có nhiều màu sắc và gây hứng thú nhiều hơn cho người đọc. Để dễ hình dung hơn, chúng ta hay sử dụng một câu cho mỗi ý và áp dụng nhiều cấu trúc khác nhau xem sao nhé!

Để bài viết tiếng Anh bớt nhàm chán

Để bài viết tiếng Anh bớt nhàm chán

THỂ HIỆN SỰ TƯƠNG PHẢN TRÁI NGƯỢC (tuy nhiên, nhưng, mặc dù)

but/yet
The movie was excellent, but / yet we felt it was too long.

though / although / even though
Though / Although / Even though we felt the movie was too long, it was excellent.
The movie was excellent although / even though / though we felt it was too long.

however/ on the other hand/ in
The movie was excellent. However, / On the other hand, / In contrast, we felt it was too long.

despite/ in spite of
Despite / In spite of the movie’s length, we felt it was excellent.
The movie was excellent in spite of / despite its length.

THỂ HIỆN KẾT QUẢ (vì thế, do vậy, kết quả là)

so
The students needed to improve their writing skills, so they took English composition.

so that
The students took English composition so that they could improve their writing skills.

consequently, / as a result, / therefore
Consequently, / As a result, / Therefore, they improved their writing skills.

for
Our CEO decided to close the factory in Saigon for it hasn’t been making a profit.

because/since/as
Our CEO decided to close the factory in Saigon because / since / as it wasn’t making money.
As / because / since the factory wasn’t making money, our CEO decided to close it.

due to/because of/as a result
Due to / Because of / As a result of the factory losing money, our CEO decided to close it.
Our CEO decided to close the factory in Saigon due to / because of / as a result of its losing money.

BỔ SUNG THÔNG TIN (và, thêm vào đó)

and
The car gets good mileage, and it has an excellent guarantee.

just as
Just as the car gets good mileage, it has an excellent guarantee.

also/in addition/moreover
The car gets good mileage. Also, / In addition, / Moreover, it has an excellent guarantee.

ĐIỀU KIỆN – KẾT QUẢ (nếu không thì)

or
Come to the presentation, or you might have problems on the test.

unless/if
Unless you come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test unless you come to the presentation.
If you don’t come to the presentation, you might have problems on the test.
You might have problems on the test if you don’t come to the presentation.

otherwise
Come to the presentation. Otherwise, you might have problems on the test.

ĐƯA RA VÍ DỤ

for example
Alison likes all kinds of sweets. For example, she loves cake and cookies.

such as
Alison likes all kinds of sweets such as / like cake and cookies.

CHUỐI HÀNH ĐỘNG

and
The construction company finished the building, and the grand opening celebration was held.

after/when/as soon as
After / When / As soon as the construction company finished the building, the grand opening celebration was held.
The grand opening celebration was held after / when / as soon as the construction company finished the building.

before
Before the grand opening celebration was held, the construction company finished the building.
The construction company finished the building before the grand opening celebration was held.

first…second/next/after that
First, the construction company finished the building. Second, / Next, / After that, the grand opening celebration was held.

upon/
Upon / After finishing the building, the grand opening celebration was held.

Hãy thử áp dụng với các bài viết tiếng Anh của mình ngay hôm nay các bạn nhé!