Đức Hồng Y Reinhard Marx bị cấm đến giáo phận Vinh: Tuyên truyền ngược thực tế?

Đức Hồng Y Reinhard Marx bị cấm đến giáo phận Vinh: Tuyên truyền ngược thực tế?