Đức Hồng Y Reinhard Marx bị cấm đến giáo phận Vinh

Đức Hồng Y Reinhard Marx bị cấm đến giáo phận Vinh

Đức Hồng Y Reinhard Marx bị cấm đến giáo phận Vinh