Anh đưa thêm chó nghiệp vụ, rào chắn tới Calais chặn người di cư

Anh đưa thêm chó nghiệp vụ, rào chắn tới Calais chặn người di cư

Anh đưa thêm chó nghiệp vụ, rào chắn tới Calais chặn người di cư