Anh quốc sẽ tiếp nhận thêm người tỵ nạn

Anh quốc sẽ tiếp nhận thêm người tỵ nạn

Anh quốc sẽ tiếp nhận thêm người tỵ nạn

Anh quốc sẽ tiếp nhận thêm người tỵ nạn