Bộ trưởng tài chính khu vực euro chấp thuận gói cứu nguy cho Hy Lạp

Bộ trưởng tài chính khu vực euro chấp thuận gói cứu nguy cho Hy Lạp

Bộ trưởng tài chính khu vực euro chấp thuận gói cứu nguy cho Hy Lạp

Bộ trưởng tài chính khu vực euro chấp thuận gói cứu nguy cho Hy Lạp