Giàn khoan 981 'hết thăm dò' ở Biển Đông

Giàn khoan 981 ‘hết thăm dò’ ở Biển Đông

Giàn khoan 981 'hết thăm dò' ở Biển Đông

Giàn khoan 981 ‘hết thăm dò’ ở Biển Đông

Giàn khoan 981 'hết thăm dò' ở Biển Đông