IS phá hủy một đền thờ cổ khác ở Syria

IS phá hủy một đền thờ cổ khác ở Syria

IS phá hủy một đền thờ cổ khác ở Syria

IS phá hủy một đền thờ cổ khác ở Syria

IS phá hủy một đền thờ cổ khác ở Syria