Mỹ thả dù đạn dược tiếp tế phiến quân Syria

Mỹ thả dù đạn dược tiếp tế phiến quân Syria

Mỹ thả dù đạn dược tiếp tế phiến quân Syria

Mỹ thả dù đạn dược tiếp tế phiến quân Syria