Nhiều vụ nổ liên hoàn xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc

Nhiều vụ nổ liên hoàn xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc

Nhiều vụ nổ liên hoàn xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc

Nhiều vụ nổ liên hoàn xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc