Số người chết tại lễ hội Hajj lên đến 769 người

Số người chết tại lễ hội Hajj lên đến 769 người

Số người chết tại lễ hội Hajj lên đến 769 người

Số người chết tại lễ hội Hajj lên đến 769 người