Taliban tấn công một căn cứ không quân Pakistan

Taliban tấn công một căn cứ không quân Pakistan

Taliban tấn công một căn cứ không quân Pakistan

Taliban tấn công một căn cứ không quân Pakistan