Ấn Độ thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, thách thức Bắc Kinh

Ấn Độ thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, thách thức Bắc Kinh

Ấn Độ thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, thách thức Bắc Kinh

Ấn Độ thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, thách thức Bắc Kinh