Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe
Cầu vượt khổng lồ gần 2.900 tỷ ở Hà Nội trước ngày thông xe