Đoàn Văn Vươn: Tôi vẫn sẽ hành động như trước

Đoàn Văn Vươn: Tôi vẫn sẽ hành động như trước