Giới trẻ Việt biết hoa hậu Phạm Hương, giới trẻ Tây biết gì?

Giới trẻ Việt biết hoa hậu Phạm Hương, giới trẻ Tây biết gì?