Đâu là định nghĩa chuẩn mực cho 1 người đàn ông hay phụ nữ trong xã hội?

Đâu là định nghĩa chuẩn mực cho 1 người đàn ông hay phụ nữ trong xã hội?

Đâu là định nghĩa chuẩn mực cho 1 người đàn ông hay phụ nữ trong xã hội?
Đâu là định nghĩa chuẩn mực cho 1 người đàn ông hay phụ nữ trong xã hội?